Naše storitve

Preverite področja, kjer vam lahko pomagamo

V Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.zagotavljamo odvetniške storitve na številnih pravnih področjih. Delitev dela po področjih in sektorjih nam omogočata celovito in poglobljeno razumevanje poslovanja naših strank in trgov, na katerih delujejo.

Naše stranke se zanašajo na naše strokovno znanje in izkušnje na naslednjih področjih dela:

GOSPODARSKO PRAVO

Svetovanje na področju gospodarskega je temeljno področje delovanja naše odvetniške pisarne, kar našim strankam zagotavlja celovite pravne rešitve.

Gospodarsko pravo sodi med tradicionalne pravne panoge, ki po eni strani ureja pravni status gospodarskih subjektov in njihovo notranjo organizacijo (statusno gospodarsko pravo), po drugi strani pa gospodarske pravne posle in pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev (pogodbeno gospodarsko pravo).

Odvetniška družba v okviru gospodarskega prava svetuje gospodarskim subjektom, in sicer tako domačim kot tujim, javnim in zasebnim gospodarskim družbam, finančnim institucijam ter drugim gospodarskim subjektom v zvezi z vprašanji s področja gospodarskega prava, in sicer v okviru korporacijskega (statusnega) prava, združitev in prevzemov, konkurenčnega prava, sodnega varstva pravic, prava intelektualne lastnine in prava finančnih instrumentov.

KORPORACIJSKO (STATUSNO) PRAVO

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje pri podpori gospodarskih družb v vseh fazah njihovega razvoja in delovanja.

Našim strankam nudimo strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju gospodarskih družb. Gospodarskim subjektom svetujemo pri notranji organizaciji, in sicer oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih po potrebi tudi vodimo. Strankam svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so povečanja osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja). Našim strankam pomagamo pri pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov ter pogajanjih za njihovo sklenitev kot tudi pri implementaciji dogovorjenih pravic in obveznosti. Stranke tudi zastopamo v kompleksnih statusno-pravnih sporih pred sodišči in drugih oblikah sodnih in upravnih postopkov.

ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Odvetniška pisarna je prepoznavna po številnih in dolgoletnih izkušnjah na področju združitev in prevzemov.

Odvetniška družba nudi celovito pravno svetovanje podjetnikom, gospodarskim družbam različnih velikosti, finančnim institucijam in drugim poslovnim subjektom v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Tako domačim kot tujim kupcem, prodajalcem in finančnim investitorjem svetujemo pri združitvah (spojitvah in pripojitvah) in prevzemih, ki pogosto vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

Strankam svetujemo in nudimo celovite storitve v vseh fazah transakcije, kar vključuje pripravo celostne strukture transakcije, nadzor in izvedbo skrbnega pravnega pregleda, sodelovanje in svetovanje pri pogajanjih ter pripravo celotne transakcijske dokumentacije. Stranke zastopamo v povezanih postopkih za zagotavljanje doseganja regulatorskih zahtev, in sicer v postopkih pred posamičnimi regulatorji kot so Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije, Ministrstvo za kulturo in Agencija za zavarovalni nadzor. Zavedamo se tveganj in izzivov pri tovrstnih transakcijah, zato stremimo k visoki stopnji transparentnosti in natančnosti prodajnega postopka že v fazi strukturiranja transakcije in pripravah na skrbni pravni pregled. V želji, da strankam ponudimo čim bolj celovite rešitve, sodelujemo tudi z zunanjimi finančnimi in davčnimi svetovalci.

KONKURENČNO PRAVO

Konkurenca med podjetji je gonilo dobrih poslovnih rezultatov. Naš cilj je zagotoviti, da naše stranke spoštujejo pravila prava varstva konkurence, brez posluževanja nepoštenih poslovnih praks in prepovedanih poslovnih strategij.
Pravila prava varstva konkurence vse bolj vplivajo na najpomembnejše vidike korporacijskih in poslovnih strategij. Ravnanje gospodarskih družb na trgu mora biti skladno tako s pravili slovenskega kot tudi evropskega prava varstva konkurence.

Odvetniška družba dnevno svetuje tujim in domačim podjetjem pri najbolj kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah, pri čemer je naša prednost odlično poznavanje pravnih področij, ki so s konkurenčnim pravom tesno povezana, kot so združitve in prevzemi, sektorska regulacija, itd. Strankam nudimo pravno pomoč pri pripravi in pregledu programov zagotavljanja skladnosti poslovanja s pravom varstva konkurence, priglasitvah koncentracij pred Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in Evropsko Komisijo, kot tudi v okviru pridobitve potrebnih soglasij pristojnih organov v primeru transakcij, presoji državnih pomoči ter v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje. Stranke zastopamo pred pristojnimi nadzornimi organi – Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in Evropsko Komisijo – v antitrust zadevah (domnevnih protikonkurenčnih sporazumih in ravnanjih ter zlorabah prevladujočega položaja), kot tudi v sodnih sporih zaradi domnevnih kršitev konkurenčnih pravil – pred nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU. Strankam, ki se pri svojem delu srečujejo z uporabo slovenskega ali evropskega konkurenčnega prava, nudimo tudi izobraževanja, s poudarkom na obravnavi aktualnih vprašanj.

FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE IN INSOLVENČNO PRAVO

Finančna zadolženost in insolventnost postajata čedalje bolj kompleksni poslovni vprašanji. Strankam zato pomagamo zagotoviti optimalno finančno prestrukturiranje.

Bankam, drugim upnikom in dolžnikom svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika. Z dobrim poznavanjem insolvenčnega prava, gospodarskega ter konkurenčnega prava lahko strankam v okviru finančnega prestrukturiranja pripravimo celostno strategijo vzdržnega poslovanja družbe, vključujoč tudi prevzem podjetij s pomočjo konverzije terjatev v kapital. Strankam pomagamo pri izbiri najustreznejših ukrepov prestrukturiranja terjatev in določitvi njihovega obsega ter pri pripravi potrebnih dokumentov za finančno prestrukturiranje . Pri svetovanju o finančnem prestrukturiranju sodelujemo s priznanimi poslovno – finančnimi strokovnjaki.

Odvetniška družba svetuje strankam v postopkih prodaje slabih terjatev oz. naložb kot tudi v stečajnih postopkih (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine), postopkih prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave in preventivnih prestrukturiranj ter pri postopkih prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija).

Poslovodstvom gospodarskih družb svetujemo pri skrbni pripravi in izbiri preventivnih ukrepov za izogibanje ali odpravo dejavnikov, ki lahko povzročijo insolventnost njihovih družb. Strankam, ki poslujejo s pravnimi subjekti v finančnih težavah in upnikom v vseh vrstah insolvenčnih postopkov svetujemo, kako najbolj učinkovito zavarovati in poplačati njihove terjatve.

REŠEVANJE SPOROV

Cilj naših odvetnikov je najbolje zaščititi interese stranke bodisi v okviru pogajanj za mirno rešitev spora bodisi v okviru sodnih in drugih postopkov za reševanje sporov.

Odvetniki naše odvetniške družbe imajo dolgoletne izkušnje pri vodenju najbolj kompleksnih civilnih in gospodarskih sporov na številnih področjih. Strankam želimo primarno pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za izogibanje pravdnim, arbitražnim in drugim postopkom reševanja sporov. V kolikor mirna rešitev spora ni možna, strankam na podlagi analize spornega razmerja predstavimo pomembna pravno relevantna dejstva in tveganja, jasno sliko možnosti za uspeh ter jim svetujemo pri izbiri strategije, ki je za njih najbolj koristna.
Stranke redno zastopamo v postopkih pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji ter pred ad hoc in institucionalnimi arbitražami in mediacijami.

BANČNO IN FINANČNO PRAVO, KAPITALSKI TRGI

Naša prednost je dobro poznavanje pravne regulacije bančnih in finančnih trgov.

Finančni in bančni trgi so podvrženi kompleksni regulaciji in strogemu nadzoru. Podrobno poznavanje in seznanjenost naših odvetnikov s pravili delovanja bančnih in kapitalskih trgov je nujnega pomena za kvalitetno svetovanje strankam pri finančnih in bančnih transakcijah ali pri pridobivanju dovoljenj in licenc za njihovo poslovanje.

Odvetniška družba svetuje domačim in tujim bankam, finančnim institucijam ter strateškim in finančnim vlagateljem pri njihovih finančnih transakcijah, ter jim pomaga pri implementaciji inovativnih in kompleksnih finančnih rešitev ter regulativnih ukrepov. Strankam svetujemo v zvezi z bančnimi pogodbami, različnimi finančnimi instrumenti, vsemi oblikami zavarovanj terjatev, sindiciranimi in drugimi oblikami posojil, bančnimi akreditivi, garancijami itd. Finančne institucije zastopamo v postopkih prestrukturiranja in dokapitalizacije ter pred bančnim regulatorjem, Banko Slovenije. Za domače in tuje finančne institucije opravljamo tudi skrbne preglede bančnih poslov.

DELOVNO PRAVO

Zavedamo se, da se je sporom med delavci in delodajalci mogoče izogniti s pravočasnim in pravilnim pravnim nasvetom.

Odvetniška družba redno svetuje gospodarskim družbam v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah. Strankam zagotavljamo pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi in oblikovanju internih pravil, jim svetujemo glede prenehanja pogodb o zaposlitvi in v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev ter jih zastopamo v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Zaščita pravic intelektualne lastnine je ključnega pomena za uspeh poslovanja naših strank.

Gospodarskim družbam z vseh sektorjev svetujemo pri pridobitvi, izvrševanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine – pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic. Strankam svetujemo pri sestavljanju in sklepanju različnih pogodb o prenosu ali pridobitvi pravic intelektualne lastnine, modelov, znamk in know-how-a. Odvetniška družba je pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino tudi registrirana kot zastopnik za znamke in modele. Stranke tako zastopamo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami, geografskimi označbami ter avtorskimi in sorodnimi pravicami. Poleg tega naše stranke zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine.

JAVNA NAROČILA

Stalne spremembe na področju pravil javnega naročanja zahtevajo odzivnost in inovativen pristop pri zagotavljanju pravnih rešitev.

Strankam zagotavljamo pravne rešitve v vseh fazah postopkov javnega naročanja, ki so podvrženi kompleksnim in hitro spreminjajočim se predpisom na področju javnih naročil in javno zasebnega partnerstva. Odvetniška družba svetuje pri pripravi ponudb in pogajanjih za sklenitev pogodb, pri izvrševanju pravic in pogodbenih obveznosti, pri pripravi ocene (ne)skladnosti s pravili javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva ter pri pravnem varstvu ponudnikov.

TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Naša odvetniška pisarna je bila vseskozi v ospredju razvoja in regulacije telekomunikacijskega trga in informacijske tehnologije.

Odvetniki družbe imajo veliko izkušenj s področja telekomunikacij in informacijske tehnologije. Domačim in tujim strankam iz sektorjev stacionarnih in mobilnih telekomunikacij, digitalnih medijev, interneta in elektronskega poslovanja svetujemo in nudimo pomoč pri pridobitvi upravnih dovoljenj za opravljanje storitev, pri izgradnji elektronskih komunikacijskih omrežij, pri skupnem vlaganju na področju informacijske tehnologije, pri sestavljanju medoperaterskih pogodb in pogodb s končnimi uporabniki ter pri prodaji elektronskih komunikacijskih omrežij. Stranke zastopamo tudi pred pristojnimi regulatornimi organi in sodišči.


Želite več informacij ?