Poplave 2023 – Dodatni ukrepi za lajšanje in odpravo posledic

Po natančnejši oceni škode in začetku izvajanja prvih interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov v začetku meseca avgusta 2023 je Državni zbor Republike Slovenije dne 1.9.2023 sprejel nov Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP), ki prinaša nove učinkovite ukrepe v smeri odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pomoči prizadetim. ZIUOPZP je stopil v veljavo dne 2.9.2023.

V prvem delu ZIUOPZP ureja začasne posege v posamezne ostale zakone, s katerimi poenostavlja določene postopke in omogoča učinkovitejše postopanje po naravnih nesrečah. Predvsem so za namen obnove in odprave posledic poenostavljeni postopki javnega naročanja.

Najpomembnejša začasna ukrepa ZIUOPZP prinašata dodaten solidarnostni prispevek in možnost t. i. solidarnostnih sobot. Solidarnostni prispevek bo za fizične osebe znašal 0,3 % dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 s spremembami in dopolnitvami), za pravne osebe pa 0,8 % dohodka skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami). Solidarnostni prispevek se bo zbiral v novo ustanovljeni Sklad za obnovo Slovenije. Solidarnostni prispevek bodo plačali samo tisti, ki se ne bodo odločili za delovno soboto.

Za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov, lahko delodajalec skladno z ZIUOPZP po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci pri delodajalcu, določi eno soboto (ali drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto) v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Del plače za delo na solidarnostno soboto se prispeva v Sklad za obnovo Slovenije.

Poleg navedenega so z novim interventnim zakonom omogočene možnosti odloga odplačevanja kredita za določene kreditojemalce skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16 s spremembami in dopolnitvami). Podrobno je urejeno povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, ki jih država subvencionira v celoti.

Novosti, ki jih ureja ZIUOPZP in so pomembne zlasti za gospodarstvo, so podrobno predstavljene na naslednji povezavi:

*****

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s poplavami in zemeljskimi plazovi v začetku avgusta 2023. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 8.9.2023

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.