Spremembe v zvezi z obveščanjem glede izjeme omejene mreže po PSD2

Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) se ne uporablja za storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, ki jih je mogoče uporabljati le v omejenem obsegu in ki izpolnjujejo enega izmed pogojev iz 3(k) člena PSD2 (izjema omejene mreže). Tovrstne storitve vključujejo kartice zvestobe, kartice za gorivo, kartice javnega prevoza, itd. Zaradi nedosledne uporabe izjeme omejene mreže s strani različnih pristojnih nacionalnih organov (NCA) v EU, je Evropski bančni organ (EBA) izdal Smernice o izvzetju omejene mreže na podlagi PSD2 (Smernice), katerih cilj je razjasnitev načina presoje NCA-jev ali se storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih, štejejo za omejene in posledično ne spadajo v ureditev po PSD. Smernice so stopile v veljavo dne 1. 6. 2022.

Smernice od izdajateljev, ki jim je že bila odobrena izjema omejene mreže, zahtevajo, da obvestilo v skladu s 37(2) členom PSD2 (obvestilo) ponovno pošljejo najkasneje do 1. 9. 2022, in sicer ob upoštevanju določb Smernic. Upoštevajoč navedeno se ta prispevek osredotoča na Smernico 6.1, ki določa, da mora izdajatelj poslati obvestilo NCA-jem v vsaki državi članici, kjer se uporabniki plačilnih instrumentov nahajajo in kjer skupna vrednost izvršenih plačilnih transakcij v državi članici v preteklih 12 mesecih presega 1 milijon EUR (mejna vrednost).

Pred uveljavitvijo Smernic, so bile obveznosti ponudnikov omejene mreže v Sloveniji jasne in relativno lahko izpolnjene. Slovenski ponudnik omejene mreže, ki je presegel mejno vrednost, je bil dolžan obvestiti Banko Slovenije v skladu s 37(2) členom PSD2 in 23(1) členom ZPlaSSIED, nato je Banka Slovenije izdala mnenje o tem ali je mogoče storitev opredeliti kot omejeno in posledično izven področja urejanja PSD2.

Nova Smernica 6.1 pa sedaj zastavlja nekaj vprašanj v zvezi z določenimi in verjetno razširjenimi dolžnostmi ponudnika omejene mreže v skladu s PSD2 ter Smernicami. Najbolj pereča vprašanja so:

i) Ali mora izdajatelj posebnega plačilnega instrumenta, ki je izdan uporabnikom v drugi državi članici (tj. pravnim osebam, ki so registrirane v tujini oziroma fizičnim osebam s prebivališčem v tujini), sedaj poslati obvestilo NCA-jem v vseh državah članicah, kjer se uporabniki nahajajo in v katerih je presežena mejna vrednost?

ii) Ali mora izdajatelj posebnega plačilnega instrumenta obvestiti NCA-je v vseh državah članicah, v katerih se uporabniki nahajajo neposredno v času uporabe posebnih plačilnih instrumentov (v primeru, ko je njihov sedež oziroma naslov v nekateri drugi državi članici), če je presežena mejna vrednost?

iii) Ali bo NCA vsake posamezne države članice pregledal in ocenil takšno obvestilo samostojno ali bodo takšna obvestila zgolj formalnost in bo le primarni pristojni organ (tj. Banka Slovenije za slovenske izdajatelje posebnih plačilnih instrumentov) opravil presojo o tem ali je mogoče storitve, ki temeljijo na posebnih plačilnih instrumentih opredeliti kot omejene?

Glede na pojasnila Banke Slovenije je na prvi dve vprašanji mogoče odgovoriti pritrdilno. V skladu s Smernico 6.1 mora izdajatelj posebnega plačilnega instrumenta poslati obvestilo NCA-jem v vseh državah članicah, kjer se uporabniki posebnih plačilnih instrumentov nahajajo in kjer je presežena mejna vrednost. Pojem »uporabnik« je definiran kot imetnik posebnega plačilnega instrumenta ter tudi kot ponudnik blaga in storitev, ki omogoča plačilo s posebnimi plačilnimi instrumenti (trgovec). Relevantna lokacija je naslov oziroma sedež imetnika posebnih plačilnih instrumentov, kot tudi fizična lokacija trgovčeve trgovine.

Storitve, ki spadajo pod izjemo omejene mreže, niso predmet ureditve po PSD2. Posledično izdajatelj posebnih plačilnih instrumentov ne more koristiti pravic iz naslova čezmejnega opravljanja plačilnih storitev z enotnim dovoljenjem na področju EU. NCA vsake države članice, v katero bo potrebno poslati obvestilo v skladu s Smernicami, bo torej neodvisno pregledal in presodil ali bo lahko posebni plačilni instrument imel koristi od izjeme omejene mreže.

Sklepno je mogoče ugotoviti, da ima Smernica 6.1 posebno pomembno vlogo za ponudnike omejene mreže, ki ponujajo svoje storitve po vsej EU in pri tem presegajo predpisano mejno vrednost. Smernica 6.1 ima pomembne praktične učinke na dolžnost obveščanja, kar zahteva natančen pregled in vrednotenje slednjih s strani ponudnikov storitev.

*****

Za dodatne podrobnosti smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 5. 7. 2022