Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021.

Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je dostopen na naslednji povezavi: ZIUPGT.

  • Program finančnih spodbud COVID-19

Skladno z zakonom se finančne spodbude, urejene v ZIUOOPE, v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona, se lahko podeljujejo do 31. 12. 2021, pri čemer se ukrepi lahko začnejo izvajati po odobritvi s strani Evropske komisije.

  • Pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov

Glede pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov, lahko, ne glede na četrti odstavek 112. člena ZIUOPDVE, upravičenec, ki je uveljavil pomoč za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021, oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

  • Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

ZIUPGT vključuje tudi ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas, ki ga lahko delodajalci uveljavljajo od dne 1. 7. 2021 do dne 30. 9. 2021, pri čemer lahko vlada ukrep s sklepom podaljša za največ tri mesece. Delodajalci so upravičeni do povračila 80 % nadomestila plače (bruto II.), pri čemer je višina povračila omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020. Pri tem predhodno obveščanje o odrejenem skrajšanem delovnem času ni več potrebno, obvezno pa je obveščanje Zavoda RS za zaposlovanje v primeru poziva delavca na polni delovni čas.

  • Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021

Zakon omogoča tudi pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 v višini 1.024 EUR na zaposlenega za upravičence, ki zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu (upad prihodkov od prodaje za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020). Višina se določi v sorazmernem delu zneska, če ima zaposleni skladno z ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu.

  • Pomoč industriji srečanj in dogodkov

ZIUPGT kot novost uvaja tudi pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov, kar vsebuje kongresni turizem in organizacijo prireditev, koncertov in sejmov ter drugih podobnih dogodkov. Navedena pomoč vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov, pri čemer morajo skupni stroški dogodka znašati najmanj 10.000 EUR. Izvedba dogodka mora biti načrtovana v Republiki Sloveniji v obdobju od vključno 1. 8. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

  • Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi

Zakon ureja tudi bone za upravičence s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. 6. 2021, ki so polnoletne osebe oz. osebe, ki bodo v letu 2021 dopolnile 18 let, v višini 100 EUR. Osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, pa izpolnjujejo pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 EUR. Bone je, za razliko od lanskih, mogoče uporabiti tudi za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

*****

Za dodatne podrobnosti glede ukrepov po protikoronski zakonodaji smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, 16.7.2021

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.