Mega zakon (ZIUZEOP): Zdravstveno in socialno varstvo (3/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in socialnega varstva (4) izvršbe, insolventnosti in drugih finančnih obveznosti ter (5) drugih področij. V tem razdelku vam predstavljamo novosti ureditve na področju zdravstvenega in socialnega varstva.

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe delavca oziroma samostojnega zavezanca (npr. s.p.) v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (nadomestilo OZZ), in sicer zgolj za naslednje časovno obdobje: od uveljavitve Zakona do (i) prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela, oziroma, (ii) do prenehanja razlogov za ukrepe iz Zakona, vendar najdlje do 31.5.2020.

Višina nadomestila OZZ znaša:

  • za delavca – v višini 80 odstotkov plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas;
  • za samostojne zavezance – višina nadomestila OZZ je odvisna od vrste bolezni ali poškodbe, kot opredeljeno v spodnji tabeli:

Osnova za nadomestilo: povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Vrsta bolezni ali poškodbe: Višina nadomestila OZZ:
Poklicna bolezen, poškodba pri delu, darovanja in posledice darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledice dajanja krvi 100 odstotkov osnove
Izolacija, ki jo odredi zdravnik 90 odstotkov osnove
Bolezen (ki ni poklicna bolezen) 80 odstotkov od 90 odstotkov osnove
Poškodba izven dela in spremstvo družinskega člana, ki ga odredi zdravnik 70 odstotkov od 80 odstotkov osnove
Nega družinskega člana 80   odstotkov osnove

 

Način povrnitve nadomestila OZZ (kronološki vrstni red):

  • delodajalec oziroma samostojni zavezanec vložita zahtevo za povrnitev nadomestila OZZ v elektronski obliki pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30.9.2020;
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
  1. povrne delodajalcu izplačano nadomestilo OZZ v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila OZZ;
  2. izplača samostojnemu zavezancu nadomestilo OZZ v 30 dneh po predložitvi njegove zahteve za izplačilo nadomestila OZZ.

Socialno varstvo, pravice iz javnih sredstev in uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so glede na višino pokojnine / nadomestila iz invalidskega zavarovanja upravičeni (i) upokojenci s stalnim prebivališčem v RS in (ii) prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v RS, v višinah, kot to izhaja iz spodnje tabele:

Višina pokojnine / nadomestila iz invalidskega zavarovanja Višina dodatka
do 500,00 EUR 300,00 EUR
od 500,01 do 600,00 EUR 230,00 EUR
od 600,01 do 700,00 EUR 130,00 EUR

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR se izplača vsem (i) rednim študentom s stalnim prebivališčem v RS in (ii) upravičencem do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za mesec april 2020 in niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence.

Pravice iz javnih sredstev (gre za pravice, ki so odvisne od materialnega položaja osebe in o kateri odločajo centri za socialno delo), ki se iztečejo v mesecu marcu 2020 oziroma v času izvajanja začasnih ukrepov Zakona, se mesečno podaljšujejo za čas enega meseca, dokler trajajo začasni ukrepi Zakona.

Do konca epidemije se poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100,00 EUR za družino s tremi otroki in za 200,00 EUR za družino s štirimi ali več otroki.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 3.4.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.