Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialni prispevkov (3) zdravstvenega in socialnega varstva (4) izvršbe, insolventnosti in drugih finančnih obveznosti ter (5) drugih področij. V tem razdelku vam predstavljamo novosti ureditve odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti.

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon spreminja določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK) pri čemer dodatno opredeljuje definicijo odloga plačila in dodaja, da odlog velja tudi za pogodbe, ki služijo kot zavarovanje kreditne pogodbe. V zvezi z definicijo odloga Zakon še določa, da se v obdobju odloga na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Več o odlogu plačila na podlagi ZIUOPOK si lahko preberete na: https://kbp.si/blog/2020/03/20/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev/

Poleg zgoraj navedene spremembe ZIUOPOK, Zakon kot začasni ukrep dodaja tudi povsem nov ukrep po ZIUOPOK, in sicer poroštvo Republike Slovenije za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev z naslednjimi značilnostmi.

Višina državnega poroštva

Republika Slovenija bo kot porok odgovarjala za obveznosti kreditojemalcev v višini 25% zneska odloženih mesečnih obrokov, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog.

V primeru kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oz. prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove in v primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe, Republika Slovenija kot porok odgovarja v višini 50% zneska odloženih obrokov kredita, ki bi zapadli v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog.

Državno poroštvo bo nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi pisni poziv banke, pri čemer skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije ne bo smel presegati 200 milijonov EUR.

Poroštvo za obveznosti iz novo sklenjenih kreditnih pogodb

Državno poroštvo je predvideno tudi za tiste kreditne pogodbe, ki bodo sklenjene v obdobju veljavnosti ZIUOPOK za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi posledic epidemije.

V tem primeru mora kreditna pogodba vsebovati tudi določbe o tem, da (i) je terjatev banke iz kreditne pogodbe v enakem položaju kot terjatve ostalih upnikov do istega kreditojemalca nastale po izdaji jamstva (pari passu) ter (ii) zavezo kreditojemalca, da po sklenitvi kreditne pogodbe ne bo dodatno obremenjeval svojega premoženja (negative pledge). Določbe navedene kreditne pogodbe ne smejo vsebovati določb o zapadlosti na podlagi navzkrižne kršitve drugih pogodb kreditojemalca (cross default) razen, če tudi druge kreditne pogodbe istega kreditojemalca vsebujejo tovrstne določbe.

Prenehanje poroštva

Državno poroštvo preneha če (i) je bil odlog plačila odobren v nasprotju s pogoji ZIUOPOK in so kršitve nastale na strani banke ali (ii) če banka države ne obvesti o začetku postopka insolventnosti kreditojemalca najpozneje 14 dni pred iztekom roka za prijavo terjatev.

Omejitve kreditojemalcev

Za kreditojemalca, ki je gospodarska družba in mu je banka odobrila odlog plačila kreditne obveznosti v skladu z določbami ZIUOPOK, velja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov. Navedeno omejitev stranki kreditne pogodbe vključita v aneks h kreditni pogodbi.

Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

Zakon poleg odloga plačila kreditojemalcev na podlagi ZIUOPOK predvideva tudi odlog plačila dolžnikov kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjenih na podlagi:

  • Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17) in
  • Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13, 27/16 – ZFPPIPP-G in 5/17 – ZPRPGDZT) ter
  • s tem poveznim odlogom in obročnim plačevanjem odobrenim skladno z 77. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

Dolžnik

Za dolžnika se šteje gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in zadruga, ustanovljena po zakonu o zadrugah.

Značilnosti odloga

Odlog plačila zgoraj navedenih obveznosti se lahko odobri za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost do razglasitve epidemija virusa še ni zapadla v plačilo.

Odlog pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni ali drugi pogodbi do izteka obdobja odloga, o čemer pogodbeni stranki skleneta aneks h kreditni pogodbi. Končni datum zapadlosti kreditne ali druge pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne ali druge pogodbe.

Kredit, ki ga je preko javnega razpisa odobril Javni sklad Republike Slovenije ter v primeru katerega je bil kreditojemalec v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti že pred razglasitvijo epidemije virusa, lahko Javni sklad reprogramira tako, da poveča višina posameznih obrokov.

Obveznosti dolžnika

Dolžnik, kateremu je bil odobren odlog plačila, je dolžan enkrat na četrtletja poročati pristojnemu ministrstvu o svojem poslovnem položaju.

Pristojno ministrstvo lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, (i) če se ugotovi, da dolžnik krši svoje obveznosti poročanja, (ii) če se njegov finančni položaj izboljša in niso več izpolnjeni pogoji za odlog plačila ali (iii) če se ugotovi, da je dolžnik v vlogi navajal lažne podatke.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 3.4.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.