Mega zakon (ZIUZEOP): Izvršba, insolventnost in druge finančne obveznosti (4/5)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Zakon). Zakon je stopil v veljavo dne 11.4.2020, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3) zdravstvenega in socialnega varstva (4) izvršbe, insolventnosti in drugih finančnih obveznosti ter (5) drugih področij. V tem razdelku vam predstavljamo novosti ureditve finančnih področij kot so izvršba, insolventnost, davki ter roki plačil.

Izvršba in osebni stečaj

Vsi prejemki, izplačani na podlagi Zakona, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) oziroma davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), prav tako pa so zadevni prejemki izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Z dnem uveljavitve Zakona se izvrševanje sklepov o izvršbi: (i) odloži v izvršilnih postopkih, (razen v posebnih primerih, tj. ko gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal) in (ii) zadrži v postopkih davčne izvršbe.

Finančno poslovanje podjetij, postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja

Zakon določa dodaten položaj insolventnosti. Tako se kot trajneje nelikviden šteje tudi subjekt, ki več kot mesec dni zamuja z izplačili plač in prispevkov delavcem, šteto od dneva prejema povračila nadomestila plače in prispevkov na podlagi interventnih zakonov. Ta dodatna neizpodbojna domneva insolventnosti velja še štiri mesece po prenehanju Začasnih ukrepov po tem zakonu.

Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije, npr. če družba opravlja dejavnost, za katero je bilo opravljanje dejavnosti z oblastvenim aktom prepovedano ali bistveno omejeno. Ta ukrep se uporablja še tri mesece po prenehanju Začasnih ukrepov po tem zakonu. Če organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno izvesti dejanj in ukrepov, kot sta povečanja osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki ali hkratno izvedbo poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala po 36. in 37. členom ZFPPIPP, jih morajo začeti izvajati najpozneje v enem mesecu po prenehanju Začasnih ukrepov po tem zakonu.

Roki za izpolnitev obveznosti poslovodstva iz 40 in 221.l člena ZFPPIPP se ne iztečejo prej kot v enem mesecu po prenehanju Začasnih ukrepov po tem zakonu.

Če upnik vloži predlog za začetek stečajnega postopka družbe najpozneje v dveh mesecih po prenehanju Začasnih ukrepov po tem Zakonu in če je insolventnost nastala kot posledica razglasitve epidemije, je obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik upraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece.
Davki

Določena je oprostitev plačila (i) obrokov predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti fizičnih oseb in (ii) obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju po uveljavitvi tega zakona in do 31.5.2020.

Zakon ob tem določa, da se neplačani obroki (predhodne) akontacije dohodnine, po prejšnjem odstavku, ne štejejo za obračunane.

Javne finance in plačilni roki

Plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna zasebnim subjektom se skrajša iz 30 na 8 dni.

Če je upnik javni organ (vključno s pravnimi osebami v večinski javni lasti), se plačilni roki podaljšajo na 60 dni. Navedeno velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije in ne posega v pravico dogovora roka za plačilo, ki je daljši od 60 dni, skladno z drugim odstavkom 10. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 3.4.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.