Ukrepi s področja bančništva in financ (COVID-19)

Zaradi epidemije virusa SARS-COV-2 (COVID-19) pristojni organi na vseh področjih sprejemajo številne ukrepe za obvladovanje širjenja bolezni in njenih posledic. V nadaljevanju so povzeti ukrepi, sprejeti v finančnem sektorju.

  1. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju z namenom olajšati izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnim zavezancem. Zakon je začel veljati 29.3.2020, en dan po objavi v Uradnem listu.

Zakon med drugim predvideva podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddaje letnih poročil, drugačne roke za plačilo obveznosti iz predloženih davčnih obračunov in možnosti obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

Roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter rok za oddajo letnih poročil (vse za leto 2019) se podaljšajo na 31.5.2020.

Zakon omogoča tudi lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti. Davčni organ bo lahko na podlagi vloge zavezanca dovolil odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih, za ta čas pa se zavezancu ne bodo obračunale obresti.

  1. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Dne 20.3.2020 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki bo pod določenimi pogoji omogočal kreditojemalcem odlog plačila po kreditnih pogodbah in na ta način lajšal posledice nastajajočih gospodarskih razmer zaradi epidemije COVID-19. Zakon je začel veljati 29.3.2020, en dan po objavi v Uradnem listu.

Za več informacij v zvezi z vsebino zakona obiščite https://kbp.si/blog/2020/03/20/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev/.

Vlada RS v zvezi z omenjenimi ukrepi pripravlja prvi obsežni zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Oblikovana je Strokovna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega #protiKoronapaketa #PKP1 s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije.

Poleg ukrepov, ki jih je sprejela vlada, lahko odgovor na trenutne razmere v določeni meri omogoča tudi postopek preventivnega prestrukturiranja, ki poleg prestrukturiranja finančnih obveznosti, kot končnega cilja postopka, dolžniku omogoča tudi prekinitev začetih postopkov izvršbe in zavarovanja (ti. »stand still« položaj) ter večmesečni moratorij na plačilo glavnic finančnih terjatev.

Za več informacij glede preventivnega prestrukturiranja obiščite:  https://kbp.si/blog/2020/03/19/preventivno-prestrukturiranje-v-luci-aktualnih-gospodarskih-razmer-covid-19/.

Ukrepi SID banke

Skupaj z MGRT bo SID banka malim in srednjim podjetjem (MSP) ter velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

Sredstva bodo namena za reševanje likvidnostnih težav podjetij (glede dobave storitev in produktov, zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah, težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah).

SID banka bo pokrivala zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 26.3.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, temeljijo na veljavni zakonodaji, oziroma so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.