Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Dne 20. 3. 2020 je bil v okviru nujnega zakonodajnega postopka sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki bo pod določenimi pogoji omogočal kreditojemalcem odlog plačila po kreditnih pogodbah in na ta način lajšal posledice nastajajočih gospodarskih razmer zaradi epidemije COVID-19. Zakon je začel veljati 29.3.2020, en dan po objavi v Uradnem listu.

Zavezanci

Zavezanci za ukrep so banke in hranilnice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnice bank države članice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: banka).

Upravičenci

Interventni zakon kot upravičence za odlog plačila našteva (i) gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, (ii) zadruge, društva, zavode, ustanove in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ali samozaposlene osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, (iii) nosilce kmetijskih gospodarstev oz. nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji skladno z Zakonom o kmetijstvu ter (iv) fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: kreditojemalec). Odlog plačila na podlagi predloga kreditojemalca odobri banka na podlagi vloge, ki jo kreditojemalec najkasneje v roku 6 mesecev po preklicu epidemije naslovi na banko. Zakon določa, da bo ukrep veljal tudi za kreditne pogodbe, ki bodo sklenjene v obdobju veljavnosti zakona, tj. od naslednjega dne od njegove objave ter vse do 18 mesecev od razglasitve konca epidemije.

Značilnosti odloga

Odlog plačila, ki ga omogoča zakon traja 12 mesecev in se dogovori v obliki aneksa h kreditni pogodbi. Zapadlost plačil po kreditni pogodbi se odloži za čas trajanja odloga. Po izteku obdobja odloga zapade naslednji obrok v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. Končni datum zapadlosti po kreditni pogodbi se torej podaljša za 12 mesecev. Višina obrokov po kreditni pogodbi ostane nespremenjena. Pogoj za odlog plačila posamezne obveznosti je, da obveznost do razglasitve epidemije še ni zapadla v plačilo.

Pogoji za odlog

Kreditojemalec, ki ni fizična oseba, je dolžan v svoji vlogi za odlog izkazati in utemeljiti, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve oz. da mu je bilo omogočeno obročno plačevanje navedenih obveznosti, da pa zaradi okoliščin povezanih s posledicami virusa, ne more zagotoviti poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko. Kreditojemalec, ki se uvršča med velike gospodarske družbe mora dodatno izkazati, da bi zaradi izpolnitve obveznosti do banke povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe. Kreditojemalec, ki je fizična oseba, je dolžna v svoji vlogi izkazati in utemeljiti, da zaradi okoliščin povezanih s posledicami virusa, ki vplivajo na njegov finančni položaj, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. Izkazovanje pogojev je olajšano za kreditojemalce, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se njeno opravljanje začasno prepove.

Potrebno je dodati, da imajo kreditojemalci, ki niso fizične osebe, na podlagi zakona tudi obveznost poročanja o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah glede poslovnega položaja. Če kreditojemalec svoje obveznosti poročanja ne izvaja redno oz. v svoji vlogi navede lažne podatke, ima banka na voljo možnost, da odlog prekine ali skrajša. Prav tako lahko banka odlog prekine ali skrajša v tistih primerih, ko na podlagi dostopnih podatkov oceni, da je tak ukrep upravičen.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti  ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 20.3.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.