Povzetek vladnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 20.3.2020)

Cenjene stranke,

dne 16. 3. 2020 smo objavili povzetek ukrepov pristojnih organov za zajezitev virusa SARS-COV-2 (COVID-19). Ker so bili od takrat sprejeti dodatni, novi ukrepi, smo pripravili povzetek le-teh.

Prepoved zbiranja na javnih površinah

Dne 20.3.2020 ob 00:00 uri je začel veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
 • dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:

 • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
 • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.

Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dne 19.3.2020 je Državni spor sprejel zgoraj navedeni zakon, ki pa trenutno še ni v veljavi in še ni bil uradno objavljen.

V Zakonu je določeno, da v sodni zadevah tako materialni roki (roki za uveljavljanje pravic strank) kot procesni roki ne tečejo, pri čemer to ne velja za sodne zadeve, ki se obravnavajo kot nujne.

Materialni roki se v upravnih zadevah podaljšujejo, procesni roki  v upravnih in prekrškovnih zadevah pa ne tečejo, kar sicer ne velja v primeru, ko gre za nujne zadeve.

Zakon prav tako prinaša začasne spremembe glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta.

Omenjeni zakonski ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1.7.2020.

Trenutno v naši odvetniški družbi pripravljamo podrobnejši pregled predmetnega zakona, o čemer vas bomo obveščali.

Podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Predlog zakona predvideva, da se:

 • zamaknejo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019), in sicer se zamaknejo z 31. marca na 31. maj 2020.
 • zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Prehajanje meje z Italijo

Dne 19.3.2020 je začel veljati Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Vzpostavijo se štiri (ne več šest) kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če tujec takega dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5°C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na območju Italijanske republike ob državni meji in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo. Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

Zaprtje mejnih prehodov med Slovenijo in Hrvaško

Dne 18.3.2020 (ob 00.00 uri) je začel veljati Odlok Vlade Republike Slovenije o začasnem prenehanju obratovanja 27 maloobmejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško.

Vsi potniki morajo za nujna potovanja uporabiti mejne prehode za mednarodni promet.

Zaprtje mejnih prehodov med Slovenijo in Avstrijo

Avstrija je dne 18.3.2020 (ob 00:00) zaprla 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo. Na večjih mejnih prehodih ostaja promet nespremenjen. Odprtih je torej le še 14 mejnih prehodov z Avstrijo.

Sprememba Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, ki je stopila v veljavo 17. marca 2020 ob 18.00 uri.

Po novem velja, da določitev najvišje cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme ne velja za opravljanje javne gospodarske službe oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Prepovedano je izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada je z Odlokom začasno prepovedala  izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter  delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se podaljša do 16. maja 2020.

Začasna prepoved prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Dne 19.3.2020 ob 00:00 uri je vstopil v veljavo Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Namen določila je v preprečevanju stikov zaradi epidemije COVID-19, zaradi česar je določen delovni čas, ki bo omogočil daljši časovni interval opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem zmanjšal koncentracijo kupcev.

V odloku je določen obratovalni čas za prodajalne z živili, ki traja vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure. V času od 8. do 10. ure se mora vsem ranljivim skupinam, med katere se uvrščajo invalidi, upokojenci in nosečnice, omogočiti prednost tako pri nakupu kot tudi vstopu v trgovino. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.

Sporočilo Pošte Slovenije o oteženem poštnem prometu

Pošta Slovenije sporoča, da je zaradi vpliva splošnih ukrepov vlade Republike Slovenije v zvezi z virusom SARS-Cov2 (Covid-19) čezmejni promet s poštnimi pošiljkami izredno otežen, zato obstaja možnost, da bo sprejem pošiljk za tujino zaradi izrednih razmer v prihodnjih dneh delno ali v celoti zaustavljen.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Ljubljana, dne 20.3.2020

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.