Povzetek vladnih ukrepov v luči COVID-19 (z dne 16.3.2020)

Cenjene stranke,

v luči dogajanja, povezanega z virusom SARS-COV-2 (COVID-19), smo pripravili povzetek nekaterih ukrepov pristojnih organov, ki bi v trenutni situaciji lahko bili relevantni.

Začasna prepoved prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Dne 16.3.2020 ob 00:00 uri je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok velja do preklica.

Z odlokom bo začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji;
 • lekarne;
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki;
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah;
 • kmetijske prodajalne;
 • bencinske servise;
 • banke;
 • pošte;
 • dostavne službe;
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in
 • druga prodaja blaga in storitev potrošnikom, ki so ali še bodo kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih je ali jih še bo Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Prepoved in omejitev javnega prevoza

Dne 16.3.2020 ob 00:00 uri je stopil v veljavo Odlok Vlade RS o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

V skladu s sprejetim odlokom se na ozemlju Republike Slovenije prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen avtotaksi prevozov. Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Delovanje sodišč

 Od dne 16.3.2020 vsa sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v odredbi navedene nujne zadeve, se prekličejo.

Razen v odredbi navedenih nujnih zadevah, v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Kot nujne zadeve se štejejo npr. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, itd.

Predmetna odredba Vrhovnega sodišča vpliva zgolj na procesne roke, ne pa tudi na materialnopravne prekluzivne roke (npr. rok za vložitev tožbe). Omejen je vstop v sodne stavbe in komunikacija s sodišči.

Delovanje šol in vrtcev

Od dne 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 je v veljavi Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Na podlagi te uredbe je prepovedano zbiranje v vrtcih in vseh stopnjah izobraževalnega procesa v Sloveniji.

Izobraževalne institucije (vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete, itd.) bodo tako zaprte od dne 16.3.2020 do dne 29.3.2020.

Prehajanje meje z Italijo

 Od dne 11.3.2020 je v veljavi Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorni promet, pač pa za vse ostale subjekte oziroma ostali promet.

Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli posamezniku, za katerega Uredba velja, če predloži negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (ali tudi brez takšnega izvida, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje)).

Vlakovni potniški promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvaja.

Vstop v Slovenijo iz Italije je možen na šestih mejnih prehodih, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok.

Prepoved zbiranja na javnih prireditvah

Od dne 7.3.2020 dalje je veljavi Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.

Prepovedano je zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV- 2 (COVID 19).

Za posameznika (udeleženca prireditve), ki krši Odredbo, je predvidena globa med 41,73 EUR do 417,29 EUR. Za organizatorja, ki krši Odredbo, je predvidena globa od 2.086,46 EUR do 6.259,39 EUR, prav tako pa se izreče inšpekcijski ukrep prepovedi izvajanja prireditve.

Predlog novega, interventnega zakona (še ni sprejet v Državnem zboru)

Vlada Državnemu zboru predlaga sprejem Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh primerih:

 1. PRIMER: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država.
 2. PRIMER: ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene v celoti nosi Republika

Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene.

Pogoji za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca so naslednji:

 • da predloži opis poslovnega položaja,
 • da na podlagi opisa poslovnega položaja izkaže, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev, in se odloči o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo ter
 • da predloži pisno izjavo, s katero se zaveže k ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Ukrepi SID banke 

Skupaj z MGRT bo SID banka malim in srednjim podjetjem (MSP) ter velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov.

Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

Sredstva bodo namenjan za reševanje likvidnostnih težav podjetij (glede dobave storitev in produktov, zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah, težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah).

SID banka bo pokrivala zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri

nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka bo prilagodila tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

Izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev

Od dne 11.3.2020 dalje je v veljavi Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Preneha se izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, z izjemo preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

V nekaterih bolnišnicah (Novo mesto) in zdravstvenih domovih (Novo mesto, Črnomelj) se do 25.3.2020 preneha izvajanje nenujnih specialističnih pregledov in posegov, v Zdravstvenem domu Metlika pa se do vsaj 25. 3. 2020 izvaja samo administrativna medicinska pomoč.

* * * * *

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

 

Ljubljana, dne 16.3.2020