Hitre, učinkovite in strokovne
rešitve vaših pravnih vprašanj.

01

Novice povezane s COVID-19 in druga obvestila

Novice povezane s COVID-19 in druga obvestila

Epidemija COVID-19 je ob vsesplošni krizi prinesla tudi kopico pravnih novosti. V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19 in v ta namen redno pripravljamo preglede aktualnih ukrepov pristojnih organov Republike Slovenije ter določb veljavne zakonodaje, ki so lahko v trenutni situaciji še posebej relevantni. Pod zavihkom novice si lahko preberete aktualne pravne informacije, povezane s COVID-19 ter ostale prispevke.

Novice →
02

Nudimo širok spekter pravnih storitev.

Nudimo širok spekter pravnih storitev.

Od ustanovitve v letu 2009 se je odvetniška družba uveljavila s celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava. Prepoznavna po hitrem odzivu, strokovnemu pristopu in k poslovnim ciljem usmerjenemu načinu razmišljanja, naša pravna ekipa svetuje različnim gospodarskim subjektom iz vseh vidikov njihovega poslovanja.

O nas→
03

Zaupajo nam slovenske in mednarodne stranke.

Zaupajo nam slovenske in mednarodne stranke.

Od ustanovitve v letu 2009 se je odvetniška družba uveljavila s celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava. Prepoznavna po hitrem odzivu, strokovnemu pristopu in k poslovnim ciljem usmerjenemu načinu razmišljanja, naša pravna ekipa svetuje različnim gospodarskim subjektom iz vseh vidikov njihovega poslovanja.

O nas →

Naše storitve

Preverite področja, kjer vam lahko pomagamo

Gospodarsko pravo

Korporacijsko (statusno) pravo

Združitve in prevzemi

Konkurenčno pravo

Finančno prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Bančno in finančno pravo, kapitalski trgi

Delovno pravo

Reševanje sporov

Intelektualna lastnina

Javna naročila

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo sodi med tradicionalne pravne panoge, ki po eni strani ureja pravni status gospodarskih subjektov in njihovo notranjo organizacijo (statusno gospodarsko pravo), po drugi strani pa gospodarske pravne posle in pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev (pogodbeno gospodarsko pravo).

Korporacijsko (statusno) pravo

Našim strankam nudimo strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju gospodarskih družb. Gospodarskim subjektom svetujemo pri notranji organizaciji, in sicer oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih po potrebi tudi vodimo. Strankam svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so povečanja osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja). Našim strankam pomagamo pri pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov ter pogajanjih za njihovo sklenitev kot tudi pri implementaciji dogovorjenih pravic in obveznosti. Stranke tudi zastopamo v kompleksnih statusno-pravnih sporih pred sodišči in drugih oblikah sodnih in upravnih postopkov.

Združitve in prevzemi

Odvetniška družba nudi celovito pravno svetovanje podjetnikom, gospodarskim družbam različnih velikosti, finančnim institucijam in drugim poslovnim subjektom v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Tako domačim kot tujim kupcem, prodajalcem in finančnim investitorjem svetujemo pri združitvah (spojitvah in pripojitvah) in prevzemih, ki pogosto vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

Konkurenčno pravo

Pravila prava varstva konkurence vse bolj vplivajo na najpomembnejše vidike korporacijskih in poslovnih strategij. Ravnanje gospodarskih družb na trgu mora biti skladno tako s pravili slovenskega kot tudi evropskega prava varstva konkurence.

Finančno prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Bankam, drugim upnikom in dolžnikom svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika. Z dobrim poznavanjem insolvenčnega prava, gospodarskega ter konkurenčnega prava lahko strankam v okviru finančnega prestrukturiranja pripravimo celostno strategijo vzdržnega poslovanja družbe, vključujoč tudi prevzem podjetij s pomočjo konverzije terjatev v kapital. Strankam pomagamo pri izbiri najustreznejših ukrepov prestrukturiranja terjatev in določitvi njihovega obsega ter pri pripravi potrebnih dokumentov za finančno prestrukturiranje . Pri svetovanju o finančnem prestrukturiranju sodelujemo s priznanimi poslovno – finančnimi strokovnjaki.

Bančno in finančno pravo, kapitalski trg

Finančni in bančni trgi so podvrženi kompleksni regulaciji in strogemu nadzoru. Podrobno poznavanje in seznanjenost naših odvetnikov s pravili delovanja bančnih in kapitalskih trgov je nujnega pomena za kvalitetno svetovanje strankam pri finančnih in bančnih transakcijah ali pri pridobivanju dovoljenj in licenc za njihovo poslovanje.

Delovno pravo

Odvetniška družba redno svetuje gospodarskim družbam v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah. Strankam zagotavljamo pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi in oblikovanju internih pravil, jim svetujemo glede prenehanja pogodb o zaposlitvi in v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev ter jih zastopamo v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči.

Reševanje sporov

Odvetniki naše odvetniške družbe imajo dolgoletne izkušnje pri vodenju najbolj kompleksnih civilnih in gospodarskih sporov na številnih področjih. Strankam želimo primarno pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za izogibanje pravdnim, arbitražnim in drugim postopkom reševanja sporov. V kolikor mirna rešitev spora ni možna, strankam na podlagi analize spornega razmerja predstavimo pomembna pravno relevantna dejstva in tveganja, jasno sliko možnosti za uspeh ter jim svetujemo pri izbiri strategije, ki je za njih najbolj koristna.

Intelektualna lastnina

Gospodarskim družbam z vseh sektorjev svetujemo pri pridobitvi, izvrševanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine – pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic. Strankam svetujemo pri sestavljanju in sklepanju različnih pogodb o prenosu ali pridobitvi pravic intelektualne lastnine, modelov, znamk in know-how-a. Odvetniška družba je pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino tudi registrirana kot zastopnik za znamke in modele. Stranke tako zastopamo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami, geografskimi označbami ter avtorskimi in sorodnimi pravicami. Poleg tega naše stranke zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine.

Javna naročila

Strankam zagotavljamo pravne rešitve v vseh fazah postopkov javnega naročanja, ki so podvrženi kompleksnim in hitro spreminjajočim se predpisom na področju javnih naročil in javno zasebnega partnerstva. Odvetniška družba svetuje pri pripravi ponudb in pogajanjih za sklenitev pogodb, pri izvrševanju pravic in pogodbenih obveznosti, pri pripravi ocene (ne)skladnosti s pravili javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva ter pri pravnem varstvu ponudnikov.

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Odvetniki družbe imajo veliko izkušenj s področja telekomunikacij in informacijske tehnologije. Domačim in tujim strankam iz sektorjev stacionarnih in mobilnih telekomunikacij, digitalnih medijev, interneta in elektronskega poslovanja svetujemo in nudimo pomoč pri pridobitvi upravnih dovoljenj za opravljanje storitev, pri izgradnji elektronskih komunikacijskih omrežij, pri skupnem vlaganju na področju informacijske tehnologije, pri sestavljanju medoperaterskih pogodb in pogodb s končnimi uporabniki ter pri prodaji elektronskih komunikacijskih omrežij. Stranke zastopamo tudi pred pristojnimi regulatornimi organi in sodišči.

Novice

Deveti protikoronski paket (PKP9)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), t. i. »deveti protikoronski paket oziroma PKP9«. Zakon je stopil v veljavo dne 14. 7. 2021. Za potrebe enostavnejšega pregleda ukrepov iz PKP9 smo za vas v nadaljevanju pripravili povzetek pomembnejših novosti iz zakona. Celotni zakon je dostopen na naslednji povezavi: ZIUPGT. Program finančnih spodbud COVID-19 Skladno z zakonom se finančne spodbude,...
Preberi več →

Chambers Global 2021 – uvrstitev med vodilne odvetniške pisarne v Sloveniji

Naša odvetniška družba je bila s strani ugledne mednarodne publikacije Chambers and Partners Global 2021 ponovno uvrščena med vodilne odvetniške družbe za korporacijsko / gospodarsko pravo v Sloveniji. Prav tako smo izjemno ponosni, da sta bila uvrščena tudi naša managing partnerja Matej Kavčič in Simon Bračun, pri čemer je Matej ohranil svojo izjemno uvrstitev pod kategorijo Band 1. Čestitamo celotnemu #teamu in se hkrati zahvaljujemo našim #osupljivim strankam za njihov čas in sodelovanje v postopku...
Preberi več →

Osmi protikoronski paket (PKP8)

Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) t. i. »osmi protikoronski paket oziroma PKP8«. Zakon je stopil v veljavo dne 5.2.2021. Zakon prinaša podaljšanje ukrepov predvsem na področju zaščite delovnih mest, kot sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencioniranje krajšega delovnega časa, ob tem pa tudi nov ukrep povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije....
Preberi več →