Hitre, učinkovite in strokovne
rešitve vaših pravnih vprašanj.

01

Obvestilo

Obvestilo

Kljub trenutnemu dogajanju, ki je povezano s COVID-19, naša odvetniška družba deluje nemoteno, ob upoštevanju priporočil pristojnih institucij glede varovanja zdravja. Do nadaljnjega bomo tako delo opravljali na daljavo, od doma. Sestanke s strankami bomo izvajali preko videokonferenc.

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na voljo po elektronski pošti ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.

O nas →
02

Nudimo širok spekter pravnih storitev.

Nudimo širok spekter pravnih storitev.

Od ustanovitve v letu 2009 se je odvetniška družba uveljavila s celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava. Prepoznavna po hitrem odzivu, strokovnemu pristopu in k poslovnim ciljem usmerjenemu načinu razmišljanja, naša pravna ekipa svetuje različnim gospodarskim subjektom iz vseh vidikov njihovega poslovanja.

O nas→
03

Zaupajo nam slovenske in mednarodne stranke.

Zaupajo nam slovenske in mednarodne stranke.

Od ustanovitve v letu 2009 se je odvetniška družba uveljavila s celovito ponudbo odvetniških storitev na izbranih pravnih področjih gospodarskega in civilnega prava. Prepoznavna po hitrem odzivu, strokovnemu pristopu in k poslovnim ciljem usmerjenemu načinu razmišljanja, naša pravna ekipa svetuje različnim gospodarskim subjektom iz vseh vidikov njihovega poslovanja.

O nas →

Naše storitve

Preverite področja, kjer vam lahko pomagamo

Gospodarsko pravo

Korporacijsko (statusno) pravo

Združitve in prevzemi

Konkurenčno pravo

Finančno prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Bančno in finančno pravo, kapitalski trgi

Delovno pravo

Reševanje sporov

Intelektualna lastnina

Javna naročila

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo sodi med tradicionalne pravne panoge, ki po eni strani ureja pravni status gospodarskih subjektov in njihovo notranjo organizacijo (statusno gospodarsko pravo), po drugi strani pa gospodarske pravne posle in pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev (pogodbeno gospodarsko pravo).

Korporacijsko (statusno) pravo

Našim strankam nudimo strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju gospodarskih družb. Gospodarskim subjektom svetujemo pri notranji organizaciji, in sicer oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih po potrebi tudi vodimo. Strankam svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so povečanja osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja). Našim strankam pomagamo pri pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov ter pogajanjih za njihovo sklenitev kot tudi pri implementaciji dogovorjenih pravic in obveznosti. Stranke tudi zastopamo v kompleksnih statusno-pravnih sporih pred sodišči in drugih oblikah sodnih in upravnih postopkov.

Združitve in prevzemi

Odvetniška družba nudi celovito pravno svetovanje podjetnikom, gospodarskim družbam različnih velikosti, finančnim institucijam in drugim poslovnim subjektom v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Tako domačim kot tujim kupcem, prodajalcem in finančnim investitorjem svetujemo pri združitvah (spojitvah in pripojitvah) in prevzemih, ki pogosto vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

Konkurenčno pravo

Pravila prava varstva konkurence vse bolj vplivajo na najpomembnejše vidike korporacijskih in poslovnih strategij. Ravnanje gospodarskih družb na trgu mora biti skladno tako s pravili slovenskega kot tudi evropskega prava varstva konkurence.

Finančno prestrukturiranje in insolvenčno pravo

Bankam, drugim upnikom in dolžnikom svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika. Z dobrim poznavanjem insolvenčnega prava, gospodarskega ter konkurenčnega prava lahko strankam v okviru finančnega prestrukturiranja pripravimo celostno strategijo vzdržnega poslovanja družbe, vključujoč tudi prevzem podjetij s pomočjo konverzije terjatev v kapital. Strankam pomagamo pri izbiri najustreznejših ukrepov prestrukturiranja terjatev in določitvi njihovega obsega ter pri pripravi potrebnih dokumentov za finančno prestrukturiranje . Pri svetovanju o finančnem prestrukturiranju sodelujemo s priznanimi poslovno – finančnimi strokovnjaki.

Bančno in finančno pravo, kapitalski trg

Finančni in bančni trgi so podvrženi kompleksni regulaciji in strogemu nadzoru. Podrobno poznavanje in seznanjenost naših odvetnikov s pravili delovanja bančnih in kapitalskih trgov je nujnega pomena za kvalitetno svetovanje strankam pri finančnih in bančnih transakcijah ali pri pridobivanju dovoljenj in licenc za njihovo poslovanje.

Delovno pravo

Odvetniška družba redno svetuje gospodarskim družbam v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah. Strankam zagotavljamo pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi in oblikovanju internih pravil, jim svetujemo glede prenehanja pogodb o zaposlitvi in v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev ter jih zastopamo v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči.

Reševanje sporov

Odvetniki naše odvetniške družbe imajo dolgoletne izkušnje pri vodenju najbolj kompleksnih civilnih in gospodarskih sporov na številnih področjih. Strankam želimo primarno pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za izogibanje pravdnim, arbitražnim in drugim postopkom reševanja sporov. V kolikor mirna rešitev spora ni možna, strankam na podlagi analize spornega razmerja predstavimo pomembna pravno relevantna dejstva in tveganja, jasno sliko možnosti za uspeh ter jim svetujemo pri izbiri strategije, ki je za njih najbolj koristna.

Intelektualna lastnina

Gospodarskim družbam z vseh sektorjev svetujemo pri pridobitvi, izvrševanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine – pravic industrijske lastnine ter avtorskih in sorodnih pravic. Strankam svetujemo pri sestavljanju in sklepanju različnih pogodb o prenosu ali pridobitvi pravic intelektualne lastnine, modelov, znamk in know-how-a. Odvetniška družba je pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino tudi registrirana kot zastopnik za znamke in modele. Stranke tako zastopamo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami, geografskimi označbami ter avtorskimi in sorodnimi pravicami. Poleg tega naše stranke zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine.

Javna naročila

Strankam zagotavljamo pravne rešitve v vseh fazah postopkov javnega naročanja, ki so podvrženi kompleksnim in hitro spreminjajočim se predpisom na področju javnih naročil in javno zasebnega partnerstva. Odvetniška družba svetuje pri pripravi ponudb in pogajanjih za sklenitev pogodb, pri izvrševanju pravic in pogodbenih obveznosti, pri pripravi ocene (ne)skladnosti s pravili javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva ter pri pravnem varstvu ponudnikov.

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Odvetniki družbe imajo veliko izkušenj s področja telekomunikacij in informacijske tehnologije. Domačim in tujim strankam iz sektorjev stacionarnih in mobilnih telekomunikacij, digitalnih medijev, interneta in elektronskega poslovanja svetujemo in nudimo pomoč pri pridobitvi upravnih dovoljenj za opravljanje storitev, pri izgradnji elektronskih komunikacijskih omrežij, pri skupnem vlaganju na področju informacijske tehnologije, pri sestavljanju medoperaterskih pogodb in pogodb s končnimi uporabniki ter pri prodaji elektronskih komunikacijskih omrežij. Stranke zastopamo tudi pred pristojnimi regulatornimi organi in sodišči.

Novice

Nagrada za Deal of the Year za Slovenijo

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetniška družba prejela prestižno nagrado CEE Legal Matters Deal of the Year za Slovenijo. Naša odvetniška družba je sodelovali na dveh od treh zadevah, ki so bile v ožjem izboru za predmetno nagrado, ki je vsako leto podeljena s strani CEE Legal Matters. Nagrado smo prejeli za pravno svetovanje pri privatizaciji Abanke d.d. Čestitke celotni ekipi in vsem, ki so sodelovali pri privatizaciji Abanke d.d. Iskreno čestitamo tudi vsem...
Read More →

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS (z dne 30.3.2020)

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 30.3.2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) izdal odredbo, s katero je dodatno opredelil postopke, ki se ne štejejo za nujne zadeve v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in podal druge ukrepe v zvezi z delovanjem sodišč. Za nujne zadeve se od 31.3.2020 dalje med drugim ne...
Read More →

Mega zakon (ZIUZEOP): Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti (1/5)

Vlada Republike Slovenije je dne 28.3.2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo (Predlog zakona). Predlog zakona je bil predložen v sprejetje Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predvideno je, da bo zakon stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog zakona med drugim določa pravila glede (1) odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, (2) delovnih razmerij in socialnih prispevkov, (3)...
Read More →